torsdag 3. september 2015

Legg Rakkstad te Sjarsbår.

Nå skæ døm slå sammen kommunær igjen. Det er han derre Sanner som masær værst. Større kommunær er helt nødvendig, sier'n. For det er baræ større kommunær som kan gi innbyggeræne den sørvisen døm har krav på. Større kommunær skapær større fagmiljøer, hevdær'n.

Men døm glømmer å fortelle at større kommunær betyr flere utkantær og lengre vei te maktas korridorær.

Jæ trur at døm som vil ha større kommunær er ute etter en aen ting. Døm reinær med å spare pengar. Døm har tenkt å rasjonalisere og si opp følk.

Akkurat nå økær arbesløshetæ i Norge med rekkordfart. I dennæ sittuasjon vil han Sanner og ho Ernæ og restæ ta regjeringæ, bidra te at enda flere mistær jobben. Hvor har døm huene sine hen?

Sammæ hvor domt det er, får døm nok vilja si, tenker jæ. Og ett av døm steene som stadig blir nevnt er Østfold. Her er avstandæne små, og det er mye å sparæ på å legge ner noen rådhus og si opp noen ansatte og overføre jobbæne te døm som ælt jobbær i døm største kommunæne. Pengær spart er pengær tjent, heter det.

Hvis det absolutt skæ slåæs sammen no i Østfold, har jæ et bra forslag: Slå Rakkstad sammen med Sjarsbår.

Rakkstad er ente noen Indre Østfold-kommune. Rakkstingæne hører ente sammen med, Skiptvet, Eidsberg og Trøgstad. Eller Marker for den sakæs skyld. For Rakkstingæne er Sjarsbår By'n med stor B. Døm to steene har lang felles grense, og det er ente uoverkommelig langt fra Rakkstad te Sjarsbår sentrum og rådhus - enten du bor i Rakkstad sentrum eller f.eks. i Degernes.

Det er bra veiforbindelse mellom Rakkstad og Sjarsbår. Dessuten ligger det en fiks ferdig, men ubrukt jernbane der og baræ ventær på å bli tatt i bruk igjen.

Her må særpingæne våkne opp og væræ litt frampå. Hvis døm ente gjør noe nå, rissikerer døm at Rakkstad orrienterær sæ mot Indre Østfold eller slår sæ sammen med Halden.

Ente et stygt ord om Halden,  men skæ Sjarsbår levæ opp te stillingæ som hovedstaden i Østfold fylke, kan kommunen ente baræ sittæ på baken og la andre forsyne sæ ta matfatet sånn at det ente blir noe igjen te døm.

Så se nå å åpn opp øyæ og begynn å snakke med Rakkstingæne om sakæ.

Da jæ nevnte sammenslåing for en Rakksting i en begravelse en gang, holdt jæ på å få mæ en på tryne'. Fordommær og motstand må en derfor rægne med. Det gjelder å kommæ i gang med beærbeidingæ. Før noen andre gjør det.

Husk nå på det særpingær: Det er for sent å snyte sæ når nesæ er borte.

Særpingen

Ingen kommentarer: